ตกลง
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๐
17 ม.ค. 2563
3
0
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๐
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๐

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางประเทือง มหาพิรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นานวิรุฬ พรรณเทวี) เป็นประธานการประชุม