ตกลง
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยสินค้าและบริการ จังหวัดยโสธร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
17 ม.ค. 2563
23
7
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยสินค้าและบริการ
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยสินค้าและบริการ จังหวัดยโสธร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยสินค้าและบริการ จังหวัดยโสธร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง