ตกลง
ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 ม.ค. 2563
6
0
ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  17  มกราคม  2563 เวลา 13.30 น. นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีนางอุษณีย์ จันทราภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคัดเลือกจุดเรียนรู้ระดับตำบล ตำบลละ 1 แห่ง  เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯให้มีคุณภาพและพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง