ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจและติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ม.ค. 2563
98
0
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจและติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563เวลา08.30-16.00น.นายอำพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจและติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจและติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

          ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน และในที่ประชุมได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ปราชญ์เกษตรดีเด่นระดับเขต และชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้

          -ชี้แจงแนวทางการตรวจและแผนการตรวจราชการ โดย ผู้ตรวจราชการฯ

          -ชี้เเจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดย กรมปศุสัตว์ และธ.ก.ส.

          -สถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกและแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้ง โดย สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

          -สถานการณ์โรคพืช โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          -สถานการณ์โรคสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

          -ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

          -แผนบูรณาการภาค โดย สำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี

          -การจัดทำแผนและรายงานผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเเนะ โดย ผู้ตรวจราชการฯ