ตกลง
รายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” “รายการเพื่อนชาวสวนยาง” และ “รายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
17 ม.ค. 2563
18
0
รายการวิทยุ“รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร”
รายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” “รายการเพื่อนชาวสวนยาง” และ “รายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

 เวลา 09.10-11.00 น. ถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่น FM ความถี่ 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ สายหน้าไมค์โทร 045-523070 ดำเนินรายการโดย :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

  (1)  “สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ” (ที่ตั้ง อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ด้านทิศเหนือ โทร 045-523099) โดยการนำของ นายสุริยัน ทองธรรมชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ น.ส.ไข่แก้ว ชาปะวัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินรายการ “คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์”  ...นำเสนอ...

 1.1 แนะนำ สำนักงาน กลุ่ม/ฝ่าย  และกิจกรรมให้บริการด้านสหกรณ์

อุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ การขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่นๆ  ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท  จัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  ส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์ 

 

1.2  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ

1.กฎกระทรวงกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

4.กฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

5.กฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

6. กฎกระทรวงการจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

7.กฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรโดยเปิดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตร ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ โดยกรมฯจะประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา ปศุสัตว์ ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ รวมถึงการใช้รูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นยำ และเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผนการผลิต

 

 

(2) “สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการนำของ นายเอก อุ่นจิตต์วรรธนะ มอบหมายให้ น.ส.ปิยะพร สุริโยตระกูล หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร   และ นายธนกฤต เนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินรายการ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” และ “รายการเพื่อชาวสวนยาง” ...นำเสนอ...

2.1 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

2.2 ศูนย์ประสานขอรับบริการฝนหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ

2.3 รักชีวิต คิดถึง Q

2.4 “เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผา ในไร่นา”

2.5 “เกษตรกรร่วมใจ รับมือ ภัยแล้ง” แจ้งเตือน ! เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย เตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ  ข้อควร...คำนึง ในการเลือกชนิดพืชใช้น้ำน้อย เพื่อลดหรือทดแทนการปลูกข้าวในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

2.6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2563

2.7 เกษตรแปลงใหญ่

2.8 ตลาดนัดสีเขียว และ ตลาดเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญ

2.9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ (ศพก.) “ศูนย์ฯหลัก และศูนย์ฯเครือข่าย”

2.10 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้บริการชาวสวนยางของ กยท. สาขาอำนาจเจริญ โทร 045-452399

2.11 แจ้งราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

2.12 ประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563  สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ  24 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

         

** ในสัปดาห์นี้มีท่านผู้ฟังทางบ้าน โทรศัพท์เข้ามาในรายการทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ จำนวน 5 สาย

- สอบถามราคาพันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่มีจำหน่ายในช่วงนี้ 1 สาย

- สอบถามโครงการช่วยเหลือภัยแล้ง 1

- สอบถามเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 สาย

- ร่วมกิจกรรมขอรับหนังสือเกษตร  2 สาย

 

  

*** ในสัปดาห์หน้า วันศุกร์ที่  24 มกราคม 2563 เป็นคิวจัดรายการของทาง
1. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
2. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาอำนาจเจริญ

3. กยท.สาขาอำนาจเจริญ

4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ