ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ม.ค. 2563
43
0
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563นางดาเรศร์กิตติโยภาส
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เน้นการทำงานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เร่งแก้ไขปัญหาเกษตรกร

          วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

          ในการประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รับทราบปัญหาในระดับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน เน้นการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่หน่วยงานในระดับจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ ให้หน่วยงานเร่งรวบรวม สรุป และรายงานปัญหาให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป