ตกลง
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
17 ม.ค. 2563
137
0
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
วันศุกร์ที่17มกราคม2563เวลา09.30น.นายมนัสกำเนิดมณี
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

          วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 และนโยบายการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data) และศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation center:AIC) ตลอดจนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคเกษตรปี 2563 และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนและติดตามเชิงพื้นที่โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละเขตด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดงานถนนคนเดิน Walking Street @Silom โดยกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบจัดในห้วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จำนวน 13 วัน และพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็ง บวรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์