ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 17 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กล้วย) ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วย ของจังหวัดเชียงใหม่
17 ม.ค. 2563
6
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 17 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กล้วย) ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วย ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 17 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กล้วย) ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วย ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรจิตต์  อินทรชิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายฉันทรานนท์  วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและเขต 2 พร้อมด้วยนายพัฒนา  นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม