ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1
13 ก.พ. 2563
96
0
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1
วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563นายฉันทานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/ กรม โดยเวลา 08.30 น. เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายธฤต   สำราญเวทย์) เพื่อหารือข้อราชการ และเวลา 9.00 น.เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีประเด็นที่สำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้  1.การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ในชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง โดยประเด็นสำคัญดังกล่าว 2 เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจะร่วมกันตรวจติดตาม และแก้ไขปัญหา ผลักดันการดำเนินการให้เห็นผลสำเร็จต่อไป