ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/ กรม ร่วมติดตามงานในพื้นที่สมุทรปราการ
13 ก.พ. 2563
81
0
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/ กรม ร่วมติดตามงานในพื้นที่สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563นายฉันทานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/ กรม ร่วมติดตามงานในพื้นที่สมุทรปราการ

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/ กรม ร่วมติดตามงานในพื้นที่สมุทรปราการ        ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า ออกเรือประมงสมุทรปราการ (Port In Port Out : PIPO) ได้รับฟังการบรรยายสรุปของระบบ VMS :   (VesselMonitoring  System)     ซึ่งเป็น ระบบติดตามเรือที่ประมงทั่วโลกนำมาใช้ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) โดยการนำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : GSM) มาทำงานร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงพิกัดเรือประมง (Vessel Positioning System : VPS)