ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผต.กษ เขต 16 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
13 ก.พ. 2563
315
0
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผต.กษ เขต 16 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563เวลา9.30น.นายรัตนะ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผต.กษ เขต 16 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม และมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามความก้าวหน้าในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสวนส้ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Timeline ) การขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสวนส้ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดที่ดิน