คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
7 เม.ย. 2564
246
0
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เห็นชอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มแปลงใหญ่ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ปรากฎในคู่มือ
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และดชื่อมโยงการตลาด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65.68 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มแปลงใหญ่ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ปรากฎในคู่มือโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างการรับรู้ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง