นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 เม.ย. 2564
55
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ห้อง 1402 โดยประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ พร้อมทั้ง ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

-การจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การยกระดับการผลิตในพื้นที่ชลประทานทั้ง 60000  ไร่ ควรผลักดันให้เกษตรกรผู้ได้รับน้ำสามารถยกระดับการทำการเกษตรเป็นเกษตรมูลค่าสูง และสร้างแผนการใช้น้ำบาดาลทั้งจังหวัดเพื่อให้จังหวัดปัตตานีมุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์ด้วยน้ำบาดาล

-การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 125 ไร่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ควรให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าใจถึงนิยามของเกษตรกรรมยั่งยืน

-ระบบตลาดนำการผลิต ควรมีการแยกรายสินค้า พืช สัตว์ ประมง เพื่อให้เห็นภาพรวมตลาดสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานีอย่างชัดเจน และจัดหาตลาดที่มั่นคงให้เกษตรกรเข้าไปจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

-ลดต้นทุนการผลิต การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของแปลงใหญ่เกรดA กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการนำร่องของบประมาณขนาดใหญ่โดยเป็นเป็นงบลงทุน จากงบอุดหนุน

-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร เนื่องจากข้อจำกัดด้านฝนและลมที่เป็นตัวแปรกระจายเชื้อโรคใบร่วงยางพารา ควรมีการรณรงค์ให้มีการทำความสะอาดแปลงยางอย่างยั่งยืน โดยนำร่องแปลงยางสะอาด ต้นยางแข็งแรงโดยการการจ้างแรงงานของชลประทาน

-การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเรื่องการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ควรให้กลุ่มสารสนเทศของ กษ. ปัตตานี ศึกษาแนวทางแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เหลือแบบฟอร์มเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อน และทดลองนำร่องให้อาสาตำบลในพื้นที่ทดลองกรอกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

  ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะและนำไปดำเนินการบูรณาการในพื้นที่ต่อไป

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง