นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
8 เม.ย. 2564
39
0
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นายวีรชาติเขื่อนรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

“ผต.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. ในพื้นที่ 

ผต. วีรชาติฯ ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยโครงการหมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดควัน เกษตรปลอดภัย และเกษตรปลอดสารด้วยวิถีชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่

1.ระยะสั้น ทำเกษตรปลอดควัน เพื่อลดจุดความร้อน

2.ระยะกลาง ทำเกษตรปลอดภัย เพื่อละการเผาเศษวัสดุเกษตร

3.ระยะยาว ทำเกษตรปลอดสาร เพื่อเลิกเผาในพื้นที่การเกษตร

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง