นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ณ จังหวัดชลบุรี
8 เม.ย. 2564
77
0
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ณ จังหวัดชลบุรี
นางดาเรศร์กิตติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ณ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ณ จังหวัดชลบุรี โดยนำทีมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จากส่วนกลางลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้บริหารจากบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และส่วนราชการในพื้นที่ (กษ ชลบุรี เกษตรจังหวัด และผู้แทน กยท. กสส. ตส. พด. และเกษตรอำเภอ) โดยที่ประชุม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Action plan) สำหรับสินค้ายางพารา ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องที่ กษ. เร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะดำเนินการในพืชเป้าหมาย 5 ชนิดสินค้า (ยาง ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน) ทั้งนี้ จะนำเสนอโครงการฯ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564 นี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ กษ. ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง