นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2564
2 ส.ค. 2564
45
0
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2564
นายอรุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2564

“นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2564”

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีนางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ของหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ โดย สมช. ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ แต่การจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการบางส่วนยังคงพบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการขัดกันของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในระยะต่อไป สมช. จะนำข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ไปสู่การจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ครอบคลุมผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง