พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ส.ค. 2564
52
0
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ  มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของจังหวัดราชบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง ๑๔๐๓ โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)

สำหรับการประชุมฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การตรวจราชการฯ ใน ๔ ประเด็น คือ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๙ โครงการ) , โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส covid-๑๙ ด้านการเกษตร (โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด ของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

๒. ผู้ตรวจราชการฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดราชบุรี รวมทั้งนำข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากที่ปรึกษาภาคประชาชน ผู้ช่วยผู้ตรวจทุกท่าน ไปขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำขอให้จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนในเรื่องทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรกร ๕ ด้าน การขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพร การขับเคลื่อนเรื่องตลาด ตาม MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม การวิเคราะห์สถานการณ์ราคาสินค้าการเกษตรล่วงหน้าและการเตรียมการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น การขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในโครงการที่จำเป็น การวางแผนการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ Agri-Map  การขับเคลื่อน BCG Model  และเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นรูปธรรม  

๓. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดราชบุรี  ได้ให้คำแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้ 

- ขอให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ให้ได้ราคา ผ่านกลไกการจัดการด้านคุณภาพ และมาตรฐาน

- สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ทำให้มีผลกระทบต่อกลไกการตลาด และระบบขนส่งสินค้า หรือโลจิสติกส์ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหามาตรการรับมือในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง