รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
14 ต.ค. 2564
394
0
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

                                        รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
                                                   สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
                – ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว)
                – สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
                – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet)
                – มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
                – มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์
                – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
                – หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                – พร้อมปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
                – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
                – สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1ฉบับ
                – สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
                – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                                     ส่งหลักฐานการสมัครมายัง E-Mail: moacplan.pr@gmail.com
                      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. โทร 02-281-2505

                                                       หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง