ตกลง
ข้อเสนอแผนงานโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 เม.ย. 2563
52
430
ข้อเสนอแผนงานโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อเสนอแผนงานโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019