ตกลง
จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือก ผู้สมัครจ้างงาน และประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ. พิษณุโลก
21 ก.ย. 2563
222
0
จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือก ผู้สมัครจ้างงาน และประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ. พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือกผู้สมัครจ้างงาน
จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือก ผู้สมัครจ้างงาน และประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ. พิษณุโลก

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคง ในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครจ้างงาน และประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอพรหมพิราม 12 ตำบล เกษตรกร 177 คน ผู้จ้างงาน 141 คน อำเภอบางกระทุ่ม 8 ตำบล เกษตรกร 104 คน ผู้จ้างงาน 107 คน และ อำเภอบางระกำ 11 ตำบล เกษตรกร 80 คน ผู้จ้างงาน 54 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการคัดเลือก