ตกลง
สรุปยอดการรับเรื่องการตรวจสิทธิ์/การยื่นอุทธรณ์มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63-5 มิ.ย.63
5 มิ.ย. 2563
58
0
สรุปยอดการรับเรื่องการตรวจสิทธิ์/การยื่นอุทธรณ์มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์
สรุปยอดการรับเรื่องการตรวจสิทธิ์/การยื่นอุทธรณ์มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63-5 มิ.ย.63