ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563
92
0
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563
โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ภายในนโยบายตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด จำนวน 8 ชนิด สินค้า ได้แก่
1. สับปะรดภูเก็ต 2. แตงโม 3. ผักเหมียง 4.ส้มควาย 5. แพะเนื้อ 6.นมแพะ 7.ปลาช่อนทะเล (black salmon) 8.กุ้งมังกร
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฎิบัติการ การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร ที่ประชุมมีมติพิจารณาเพิ่มจำนวนคณะ กรรมการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและเพิ่มเติมข้อกฎหมายบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในการเผาป่า

 
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image