ข้อมูลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโนบายรัฐบาล พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
5 มิ.ย. 2563
70
23
ตกลง