ตกลง
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 และร่วมปล่อยปลากระเบนราหู กลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ”
11 มี.ค. 2563
32
0
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 และร่วมปล่อยปลากระเบนราหู กลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ”
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 และร่วมปล่อยปลากระเบนราหู กลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม "เสวนากาแฟยามเช้า" โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับในเดือนมีนาคม 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลัก จากนั้น ร่วมปล่อยปลากระเบนราหูเพศผู้ ที่ได้รับการฟักฟื้นจากอาการเป็นแผล และมึนเมาน้ำกลับสู่แม่น้ำแม่กลอง