ตกลง
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ”
11 มี.ค. 2563
32
0
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ”
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด เลขที่ 123/3 ม.7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหัวหน้าคณะในการเยี่ยมชม โดยรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของบริษัท ซึ่งประกอบกิจการผลิตเนื้อหมู/เนื้อไก่อบแห้ง ผลิตเบคอน ไส้กรอก ปราศจากสารไนไตรต์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผลผลิตร้อยละ 90 จำหน่ายในประเทศ 95 % เป็นแรงงานในพื้นที่ ไม่มีแรงงานต่างด้าว และรับฟังบรรยายขั้นตอนการผลิตและสายการผลิต ทั้งนี้การเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว เพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อทางราชการจะได้ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตามแผนการเยี่ยมชมโรงงาน สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการสร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง