ตกลง
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563”
12 มี.ค. 2563
40
0
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563”
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมรายงาน ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2562 และ ปี 2563 การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฯ ที่ประชุมเสนอมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อการป้องกันการทุจริตในระดับจังหวัดและโครงการตามแผนบูรณาการป้องกันการทุจริตในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม