ตกลง
“สำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)”
18 มี.ค. 2563
24
0
“สำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)”
“สำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
“สำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 เป็นประธานในการประชุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ มีคณะผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมรายงาน กรอบการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการฯ จำนวน 12 โครงการ และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม