ตกลง
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่”
18 มี.ค. 2563
15
0
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่”
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 ลงพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คณะผู้ตรวจราชการ นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ โดยติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิต การแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวแท้ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ณ วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ โดยมีนางสาวศิริวรรณ ประวัติร้อย ประธานกลุ่มให้ข้อมูลการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ การเพาะแตนเบียนเพื่อการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากนั้น เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ต.จอมปลวก อ.บางคนที โดยมี นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์ฯ ให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในแปลง การเลี้ยงกุ้งตะกร้า การทำการเกษตร 2 ไร่ 4 แสนบาท ซึ่งภายในศูนย์ฯ มีฐานการเรียนรู้ 70 ฐาน มีประชาชนมาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 คน