ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563
19 มี.ค. 2563
15
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ. จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ 2/2563” โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม มีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุม เพื่อวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม