ตกลง
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม Web Conference ในการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด”
27 มี.ค. 2563
10
0
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม Web Conference ในการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด”
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม Web Conference ในการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร นายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และนางสาวปฏิมาธัมมา วุฒิพงศ์วรากร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Conference ในเรื่องการติดตามการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย สถานการณ์สินค้าเกษตรและการแก้ไข ภายใต้ภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย Work from Home ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการประชุม Web Conference ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม