ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 มี.ค. 2563
16
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสและลดโอกาสรับสัมผัสไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาติดต่อราชการไว้บริการแล้ว ในการนี้ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม