ตกลง
เปรียบเทียบการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยของประเทศจีน เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2562 และ ปี 2563
2 มิ.ย. 2563
43
27
เปรียบเทียบการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยของประเทศจีน เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2562 และ ปี 2563