ฝนหลวงสูปวงประชาจากพระบิดาของแผนดิน
20 เม.ย. 2560
102
0

ฝนหลวงสูปวงประชาจากพระบิดาของแผนดิน เมื่อกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสวนใหญอยูในทองถ ิ่ นทุรกันดาร เต็มไปดวยความยากลําบาก หลายครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินไปในทองที่หางไกล เพ ื่ อทรงรับทราบความยากลําบาก และปญหาของประชาชน พระองคมิไดทรงยอทอและมิไดทรงแสดงใหเห็นความยากลําบากใหประชาชนไดเห็น เม ื่อทรงทราบสภาพปญหาของประชาชนในทองที่ตางๆ แลวจะทรงพระราชทานแนวพระราชดําริแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนองรับไปขยายผลตอ ซึ่งจากแนวพระราชดํารินั้นไดกลายเปนโครงการอันเน ื่ องมาจากพระราชดําริที่ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั่วทุกหนแหงของประเทศ

ตกลง