เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่1-3)ของเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิกและสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
9 พ.ย. 2563
84
51
เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล
เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่1-3)ของเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิกและสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่1-3)ของเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิกและสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ตกลง