ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ปี 2563
14 ธ.ค. 2563
137
349
ประกาศจังหวัดสงขลา
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ปี 2563

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ปี 2563

ตกลง