การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564
71
49

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ตกลง