เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
19 พ.ย. 2564
24
69

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)

จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ตกลง