ประกาศจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
1 ต.ค. 2564
124
0
ประกาศจังหวัดสงขลา
ประกาศจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2564

 

รายละเอียด

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส. หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทาง

เกษตรกรรม หรือ

2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒินุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทาง

เกษตรกรรม

3. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

5 เป็นผู้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074 - 315728

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ตกลง