ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 พ.ย. 2564
192
0
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง