รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564
1 มี.ค. 2564
18
7
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง