รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
2 มี.ค. 2564
18
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง