รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564
4 มี.ค. 2564
19
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง