รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564
5 มี.ค. 2564
40
10
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง