รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564
9 มี.ค. 2564
26
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

 

ตกลง