รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
10 มี.ค. 2564
46
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง