รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564
11 มี.ค. 2564
49
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง