รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
12 มี.ค. 2564
45
10
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง