รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564
15 มี.ค. 2564
25
2
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง