รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564
16 มี.ค. 2564
34
4
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง