รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564
17 มี.ค. 2564
44
2
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง